Regulamin Granty WGL

Home »  Granty WGL »  Regulamin Granty WGL

UWAGA! Od edycji jesiennej 2017 zawieszamy program grantowy i nie przyjmujemy do niego wniosków. Rozpoczynamy pracę nad nową formę wsparcia dla ciekawych projektów.


 1. Postanowienia ogólne
  1. W celu wspierania organizacji ciekawych i wartościowych projektów harcersko turystycznych Woda Góry Las organizuje Konkurs.
  2. Organizatorem jest Woda Góry Las Sp. z o.o. z siedzibą ul. Strzelecka 13 61-845 Poznań.
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania przez Organizatora wsparcia na organizację wybranej imprezy.

  Zasady

  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi załącznikami i złożyć go w odpowiednim terminie – zgodnie z harmonogramem składania ofert.
  2. Wniosek należy przesłać na adres granty@wgl.pl
  3. Przy wyborze dotowanej akcji pod uwagę brane będą:
   1. Liczba uczestników imprezy
   2. Zasięg imprezy
   3. Oryginalny pomysł przedsięwzięcia
   4. Wartość merytoryczna imprezy
   5. Doświadczenia organizatora w podobnych przedsięwzięciach
  4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury powołane przez Organizatora.
  5. W każdej edycji Konkursu Organizator przewiduje możliwość nagrodzenia kilku inicjatyw, bądź nie przyznanie pełnej puli nagród.
  6. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy mają 7 dni na zgłoszenie się do Organizatora. W przypadku braku kontaktu Organizator może wybrać inny projekt, bądź zrezygnować z wyłonienia innego zwycięzcy.
  7. Wyniki ogłaszane będą na stronie http://wodagorylas.pl/granty-wgl/ wg. harmonogramu Konkursu.
  8. Zwycięzcy wyłonionych przedsięwzięć zobowiązani są do podpisania umowy z Organizatorem. Umowa określa i reguluje warunku współpracy.
  9. Cała kwota dofinansowania przedsięwzięcia zostanie wykorzystana przez zwycięzców edycji do zakupu nagród (lub bonów podarunkowych) bądź gadżetów (koszulki, plakietki, itp.) w sklepie Woda Góry Las.
  10. Zwycięzcy edycji otrzymują od sklepu Woda Góry Las fakturę o wartości przyznanego grantu. Faktura rozliczana jest po zakończeniu realizacji projektu i wypełnieniu przez nagrodzonego obowiązków przedstawionych poniżej i wynikających z umowy.
  11. W przypadku braku wypełnienia części lub całości obowiązków, Organizator może żądać zwrotu części lub całości przyznanej wartości grantu.
  12. Zgłaszający przedsięwzięcie do Konkursu, wyrażają zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie przesłanych projektów do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora
  13. Zgłaszający imprezę oświadcza, że wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu
  14. Zgłaszający imprezę ma prawo dostępu do treści zgromadzonych przez Organizatora swoich danych oraz ich poprawiania jak również wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.
  15. Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie, niepełne, bądź nieprawidłowo wypełnione nie będą brane pod uwagę.

  Harmonogram składania ofert i nagrody

  1. Projekty można składać na dwa terminy – jesienny oraz wiosenny
  2. Termin składania ofert na poszczególne edycje to
   1. Do 01 luty – edycja wiosenna
   2. Do 31 sierpnia – edycja jesienna
  3. Termin ogłoszenia wyników każdej edycji:
   1. do 15 luty – edycja wiosenna
   2. do 15 września– edycja jesienna
  4. Termin realizacji projektów to
   1. 01 marca – 30 września – edycja wiosenna
   2. 01 października – 28 luty – edycja jesienna
  5. Budżet wsparcia podczas każdej Edycji konkursu to 10 000 zł
  6. Każdy projekt może wnioskować o maksymalnie 3000 zł.

  Obowiązki nagrodzonych

  1. Szczegółowe ustalenia dotyczące obowiązków nagrodzonych zostaną zawarte w umowie.
  2. W skład świadczonych usług wchodzą m.in.:
   1. Umieszczenie loga Organizatora na banerach, plakatach i innych informacjach oraz materiałach promocyjnych
   2. Umieszczenie loga Organizatora wraz z odnośnikiem do strony wgl.pl na stronie imprezy oraz organizatora imprezy
   3. Opublikowanie co najmniej dwóch artykułów przesłanych przez Organizatora na stronie imprezy/organizatora
   4. Przesłanie relacji z imprezy
   5. Zapewnienie miejsca na stoisko promocyjne Sponsora

  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest dostępny na stronie http://wodagorylas.pl/granty-wgl/
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą  przepisy Kodeksu  Cywilnego.
  3. Reklamacje związane z Konkursem należy składać do organizatora w formie pisemnej
  4. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich kwestii spornych.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje poprzez stronę http://wodagorylas.pl/granty-wgl/

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes